Javni konkurs za izbor dekana Pravnog fakulteta Univerziteta Sarajevo

Posted By on 2 travanj, 2017

Označite ovu objavu:

Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 42/13 – prečišćeni tekst – i 13/15), člana 97. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, te Odluke Vijeća broj: 01-335/17 od 15.03.2017. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu objavljuje

– JAVNI KONKURS ZA IZBOR DEKANA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU –

Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu se bira za mandatni period od četiri (4)
godine, sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Uvjeti koje kandidat za izbor dekana mora ispunjavati:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine;
– da je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu;
– da je izabran u nastavno-naučno zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu;
– da nije član Upravnog odbora Univerziteta, niti politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Uz prijavu na Konkurs, kandidat dostavlja:
1. biografiju (CV), potpisanu od strane kandidata;
2. opis naučnog i stručnog rada;
3. program rada za mandatni period (štampana i elektronska forma);
4. uvjerenje o državljanstvu BiH;
5. odluku o posljednjem izboru u zvanje;
6. uvjerenje o radnom odnosu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu sa punim radnim vremenom;
7. potpisanu i ovjerenu izjavu od strane nadležne općinske službe ili notara kojom kandidat potvrđuje:
– da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
– da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Konkurs se objavljuje u dnevnom listu Oslobođenje, web stranici Fakulteta i web stranici Univerziteta u Sarajevu.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja.

Prijavu na konkurs kandidat predaje na Protokol Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (II sprat – lijevo) ili preporučenom poštom na adresu Fakulteta, Obala Kulina bana broj 7. Prijava se dostavlja u zatvorenoj koverti, sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR DEKANA – ZA KOMISIJU – ne otvarati“.

Nepotpuna i neblagovremena prijava se neće uzeti u razmatranje.

(Preuzeto sa pfsa.unsa.ba)

Ovim putem se želimo, iskreno od srca zahvaliti dekanu Pravnog fakulteta, prof.dr. Petrović Borislavu, što je za svojih 8 godina mandata uvijek bio podrška svojim studentima, te se zalagao za bolje standarde studenata.

 

Comments

comments