O nama

Označite ovu objavu:

Udruženje studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu

O nama

Udruženje studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu je legitimno predstavničko tijelo studenata dodiplomskog i postdiplomskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Udruženje studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu nastalo je 1999. godine kao odgovor na studentska pitanja i probleme. Danas Udruženje studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu predstavlja najadekvatniji način zastupanja i zaštite prava i interesa studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Udruženje studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu učestvuje u radu Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i ima pravo glasa.

Ciljevi Udruženja

1. zaštita i zastupanje obrazovnih, društvenih, kulturnih i drugih prava i interesa studenata;
2. zaštita standarda i socijalnog statusa studenata;
3. utjecanje na kvalitetu studija te na puno poštivanje studentskih prava i sloboda;
4. utjecanje na primjenu Bolonjskog procesa na Pravnom fakultetu Univerziteta
u Sarajevu;

5. promicanje prava kao struke i nauke;
6. doprinos razvoju modernog i autonomnog Univerziteta u Sarajevu;
7. doprinos ostvarivanju slobodnog, demokratskog, pluralog, tolerantnog, socijalno-pravednog
i nenasilnog društva;
8. povezivanje i saradnja sa drugim studentskim, omladinskim i sličnim organizacijama na
Univerzitetima u Bosni i Hercegovini i u inostranstvu;

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva USP obavlja sljedeće djelatnosti:

1. pomoć studentima u ostvarivanju njihovih prava i to u obliku posredovanja u komunikaciji između studenata i upravnih tijela univerzitetskih, fakultetskih i drugih institucija;
2. učešće u procesima kreiranja i realizovanja programa rada Fakulteta i Univerziteta i participacija u organima i tijelima visokoškolskih institucija Bosne i Hercegovine ;
3. organizovanje tribina, skupova, seminara i sl.;
4. organizovanje stručnih izleta i putovanja vezanih uz struku;
5. organizovanje i nadzor rada u fakultetskim čitaonicama;
6. saradnja sa Upravom Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu;
7. izdavanje publikacija poput periodičnih časopisa ili biltena za potrebe studenata i
populariziranje struke u skladu sa posebnim zakonskim propisima;
8. održavanje zvanične online prezentacije Udruženja;
9. organizovanje prigodnih kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih programa;
10. ostale djelatnosti potrebne za ostvarivanje ciljeva USP;

11.Učešće na projektima i saradnja sa drugim nevladinim organizacijama u BiH i inostranstvu.

Organi USP-a su:

1. Skupština;
2. Upravni odbor (Predsjednik, Potpredsjednik, Rukovodioci sektora)
3. Sekretar
4. Glasnogovornik
5. Rukovodilac sektora
6. Predstavnici godina