USP / Organizacija posjete Centralnoj banci Bosne i Hercegovine

Posted By on 4 travanj, 2017

Označite ovu objavu:

Poštovani studenti, obavještavamo vas da Udruženje studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu organizuje posjetu Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.

Posjeta je predviđena 21.04.2017. godine u 11:00 sati, a prijaviti se možete slanjem vaših informacija;

  • Ime i prezime:
  • Godina studija:
  • Broj lične karte:

na e-mail: ismir.halac@usp.ba

Prijave su otvorene do 15.04.2017. godine.

Prijaviti se mogu svi studenti Pravnog fakulteta u Sarajevu.

Broj mjesta je ograničen.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Opšte informacije o banci

Centralna banka Bosne i Hercegovine osnovana je 20. juna 1997. godine Zakonom o Centralnoj banci koji je usvojila Parlamentarna skupština BiH. Centralna banka je počela sa radom 11. avgusta 1997. godine.

Ciljevi i zadaci

Osnovni ciljevi i zadaci Centralne banke su utvrđeni Zakonom saglasno Općem okvirnom sporazumu za mir u BiH. Centralna banka Bosne i Hercegovine održava monetarnu stabilnost u skladu s currency board aranžmanom (1KM : 0,51129 EURO), što znači da izdaje domaću valutu uz puno pokriće u slobodnim konvertibilnim deviznim sredstvima po fiksnom kursu 1 KM: 0,51129 EURO. Centralna banka definira i kontrolira provođenje monetarne politike Bosne i Hercegovine. Centralna banka upravlja službenim deviznim rezervama ostvarenim izdavanjem domaće valute.Centralna banka pomaže i održava odgovarajuće platne i obračunske sisteme. Također koordinira djelatnosti agencija za bankarstvo bh. entiteta, koje su nadležne za izdavanje dozvola za rad i superviziju banaka.

Organizacija Centralne banke

Najviši organ Centralne banke Bosne i Hercegovine je Upravno vijeće, koje je nadležno za utvrđivanje monetarne politike i kontrolu njenog provođenja, organizaciju i strategiju Centralne banke u skladu s ovlaštenjima utvrđenim Zakonom. U prvih šest godina, Upravno vijeće činili su guverner, koji je bio i predsjedavajući, i tri člana, od kojih su dva (Bošnjak i Hrvat) iz Federacije BiH i jedan (Srbin) iz Republike Srpske. Nakon toga, Upravno vijeće se, prema Zakonu o CBBiH, sastoji od pet osoba koje imenuje Predsjedništvo na period od šest godina. Vijeće za guvernera imenuje jednog od svojih članova. Upravu Centralne banke čine guverner i tri viceguvernera, koje je imenovao guverner uz odobrenje Upravnog vijeća. Zadatak Uprave je operativno rukovođenje poslovanjem Centralne banke. Svaki viceguverner je neposredno odgovoran za rad jednog odjela – sektora Centralne banke.

Centralna banka ima Centralni ured, tri glavne jedinice i dvije filijale. Centralni ured Centralne banke Bosne i Hercegovine je u Sarajevu. Glavne jedinice su Glavna jedinica Sarajevo, Glavna banka Republike Srpske Banja Luka i Glavna jedinica Mostar. Filijale su: CBBiH Filijala Brčko i Filijala CBBiH na Palama.

Comments

comments